Provozní řád

Tenisového areálu - Na lukách, Trutnov

Majitel:

MĚSTO TRUTNOV

Provozovatel:

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV

Provozní doba tenisového areálu:

 1. Letní hrací sezóna je každoročně zahájena a ukončena po dohodě správce tenisového areálu (dále jen „Správce“) s provozovatelem tenisového areálu (dále jen „Provozovatel“).
 2. Hrací doba na tenisových kurtech je stanovená od 800 hod. do 2000 hod.
 3. Provozovatelem si vyhrazuje právo změny v provozu tenisového areálu.

Vstup na tenisové kurty

 1. Vstupem do prostoru tenisového areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu a dbát pokynů Správce areálu.
 2. Používání tenisových kurtů je dovoleno pouze v provozní době a to po zaplacení příslušné částky za užívání kurtu. Členové Tenisového oddílu TJ LOKOMOTIVA Trutnov (dále jen „TO“) mají umožněn vstup na kurty za podmínek předem sjednaných s Provozovatelem.
 3. Vstup na tenisový kurt je povolen pouze po domluvě se Správcem.
 4. Vstup na tenisový kurt je povolen v přiměřeném sportovním oblečení a v obuvi určené pro tenis, tj. obuvi nepoškozující jeho povrch.
 5. Rezervaci tenisového kurtu je možno provést v rezervačním systému přístupném na webových stránkách Tenisového oddílu www.tenistrutnov.cz nebo výjimečně u Správce tenisového areálu.
 6. Herní hodina na tenisových kurtech je stanovena zpravidla na 60 minut, výjimečně 90 minut.

Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Převlékání a odkládání částí oděvů je povoleno pouze v šatnách. Za odložené cennosti (mobilní telefony, peníze, šperky, doklady apod.) Provozovatel neodpovídá.
 2. Každý návštěvník je povinen dodržovat zachovávat čistotu všech míst a zařízení tenisového areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 3. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí v tenisovém areálu. Dětem mladším 10-ti let je vstup do tenisového areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.
 4. Návštěvník bere na vědomí, že sportovní aktivity provozuje výhradně na vlastní nebezpečí a v případě vzniku úrazu bere za něj plnou odpovědnost.
 5. Lékárnička první pomoci se nachází u Správce.
 6. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatnách, či dalších prostorách tenisového areálu. Předměty nalezené v prostorách tenisového areálu je nálezce povinen odevzdat Správci, který zajistí předání majitelům.
 7. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení tenisového areálu.
 8. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení tenisového areálu, tak na majetku ostatních osob.
 9. K odkládání kol se smí používat pouze stojany na kolo. Kola a příslušenství si musí zajistit každý vlastník na vlastní náklady vhodným způsobem sám.
 10. Před zahájením hry jsou hráči povinni dle potřeby tenisové kurty nakropit, po hře urovnat hrably a zamést. Hráči, kteří ukončí hru a nejsou bezprostředně střídáni, lehce nakropí dvorec, pokud je jeho povrch přeschlý.
 11. Vstup do společenské místnosti a šaten je povolen pouze se svolením Správce areálu a to v obuvi, která není znečištěná antukou.
 12. Přání a stížnosti, týkající se provozu tenisového areálu nebo Správce, mohou návštěvníci uplatnit písemnou formou u Provozovatele, a to prostřednictvím Správce areálu.
 13. Psy nebo jiná zvířata lze mít v areálu mít pouze na vodítku.

V areálu je zejména zakázáno:

 1. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost jednotlivců a pořádek v areálu.
 2. Nevstupovat na tenisový kurt v době průběhu hry.
 3. Jakýmkoliv způsobem, např. tlučení raket o zem a o oplocení ničit majetek Provozovatele.
 4. Rušit klid ostatních návštěvníků hlasitým mluvením, používáním sprostých slov, povykováním, křikem, v době zápasu nevhodným povzbuzováním, pohazováním raket a jiným nevhodným chováním.
 5. Znečišťovat prostory tenisového areálu.
 6. Požívat návykové látky.
 7. Jezdit po tenisovém areálu na kole nebo na jiném dopravním či sportovním prostředku a opírat ho o oplocení sportoviště.

Vyloučení návštěvníka z areálu

Z tenisového areálu bude bez nároku na vrácení poplatku vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů Správce, členů výboru TO nebo rozhodčích probíhajících tenisových utkání. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může Správce nebo člen výboru TO požádat o zakročení Městskou policii a Policii ČR.

Osobou odpovědnou za dodržování tohoto provozního řádu je Správce tenisového areálu.

 

V Trutnově dne 28. 8. 2015

Mgr. Radek Horák
Předseda TJ Lokomotiva Trutnov

Download

Zde si můžete stáhnout Provozní řád do svého PC.

 
© Tenis Trutnov, © HAVLIS

TOPlist